ราชภัฏและชุมชนดอนสัก-พะลวย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน การอพยพ ประวัติความเป็นมา เส้นทางโบราณของชุมชน ทรัพยากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน และที่สำคัญคือแหล่งท่องเที่ยวและการมองหาโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนจากเวทีการสนทนากลุ่มของผู้คนในชุมชน โดยส่วนใหญ่เป็นการสนทนากลุ่มจากประชาชน ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวที่มีสถานบริการสำหรับนักท่องเที่ยวในชุมชนนั้นๆ ซึ่งส่งผลให้ การทำงานบนเส้นทางท่องเที่ยวครั้งนี้ได้รับความรวมมือจากชุนชนที่อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวอย่างดีซึ่งมีดังต่อไปนี้
1. ชุมชนบ้านเขากลอย ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ชุมชนหาดนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ชุมชนปากคลองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. ชุมชนบ้านเกาะแรต ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. ชุมชนเกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ชุมชนเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี

โครงการบริการวิชาการ เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
ดอนสัก-พะลวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การบริการวิชาการ การวิจัย การผลิตบัณฑิต และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในด้านการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการประสานกับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน โดยการทำกิจกรรมต่างๆ นำผลงานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย ไปใช้และเผยแพร่แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความแข็งแรงให้ชุมชนท้องถิ่น

เว็บไซต์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ดอนสัก-พะลวย นี้ได้รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในอำเภอดอนสัก-เกาะพะลวย ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาและรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 และนำมาเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อโซเซียลต่างๆ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ของคณะ สถาบันและสำนัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ดอนสัก-พะลวย ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้เห็นถึงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 • บริการวิชาการด้านภาษาให้กับชุมชนหาดนางกำ
  โครงการบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนหาดนางกำ
 • โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 22 - 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลว
  โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 22 - 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย
  โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network
 • โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน
  โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยประติมากรรมนกเงือก ณ บ้านเกาะพะลวย
  โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยประติมากรรมนกเงือก ณ บ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
  โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 • โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย
  โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • อาหารท้องถิ่น ดอนสัก-พะลวย
  โครงการวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นบนเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก-พะลวย
 • โครงการสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว
  โครงการสำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสู่การท่องเที่ยว หน่วยบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • หอสมุดกลางบริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ.เกาะสมุย
  หอสมุดกลางบริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ.เกาะสมุย
 • ศูนย์ภาษาจัดบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

เกาะพะลวย

เกาะพะลวย

เกาะพะลวยถือเป็นเกาะอนุรักษ์พลังงานแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลมเข้ามาใช้เกือบทุกหลังคาเรือน ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ

เกาะนกเภา

เกาะนกเภา

เกาะนกเภาเป็นเกาะเล็กๆ บริเวณอ่าวไทย ระหว่างอำเภอดอนสักและเกาะพะลวย เป็นชุมชนชาวประมง ประมาณ 40 หลังคาเรือน  เหมาะกับการมาพักผ่อนกับธรรมชาติ เพราะเป็นเกาะสุดแสนจะธรรมชาติมาก

อ่านต่อ

เกาะแรต

เกาะแรต

เกาะแรตมีทิวทัศน์สวย จะเห็นทางฝั่งวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ แหลมทวด หาดวังหิน ท่าเรือเอนกประสงค์ มีเส้นทางชมวิวสำหรับดูปลาโลมาเล่นน้ำ และดูพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าหรือพระอาทิตย์ตกตอนเย็น

อ่านต่อ

เขากลอย

ชุมชนบ้านเขากลอย

ชุมชนบ้านเขากลอยมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ป่าต้นน้ำหัวคลอง ซึ่งมีมีสปาปลา เป็นตามธรรมชาติ น้ำใสสามารถลงเล่นน้ำ มีเส้นทางชมธรรมชาติตลอดระยะ กราบพระสำนักปฏิบัติบ้านเขากลอย  เที่ยวเทศกาลกินกลอยที่เขากลอย

อ่านต่อ

หาดนางกำ

ชุมชนหาดนางกำ

ชุมชนหาดนางกำมีชายหาดสวยงาม สามารถเห็นเกาะผี ถ้ำค้างคาวได้จากชายหาด นั่งเรือชมปลาโลมาสีชมพู สีดำ มีน้ำจืดกลางทะเล/กราบหลวงพ่อทวดกลางทะเล

อ่านต่อ

ปากคลองดอนสัก

ชุมชนปากคลองดอนสัก

ชุมชนปากคลองดอนสักมีพื้นที่ที่ติดกับทะเล และมีพื้นที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ เช่น เขาชะโงก วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ หาดวังหิน/แหลมทวด พิพิธภัณฑ์ปลาหิน

อ่านต่อ