โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Home » บริการวิชาการ » โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ความเป็นมาและความสำคัญ

เกาะพะลวย อยู่ในหมู่ที่6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากเกาะวัวตาหลับ เป็นเกาะต้นแบบพลังงานสะอาด แห่งแรกของประเทศไทยพะลวย (กรีนไอส์แลนด์) เนื่องจากประสบปัญหาด้านพลังงาน และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงได้จัดให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเกาะพะลวย โดยสำนักศิลปและวัฒนธรรมได้จัดทำโครงการจัดทำข้อมูลและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชนเกาะพะลวย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตและศิลปกรรมที่มีอยู่ จึงทำการสำรวจและจัดทำแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายหรือหมดคุณค่า ให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน จะช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชน ให้เกิดดุลยภาพกับทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ทดแทนอีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมและแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะพะลวย

2) เพื่อจัดทำข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมและข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเกาะพะลวย

ขอบเขต

เนื้อหา : ภูมิทัศน์วัฒนธรรม , วิถีชุมชน

ประชากร : พื้นที่ทั้ง 4  อ่าวของเกาะพะลวย

เวลา :  (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ได้ลงพื้นที่ 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 6-8 มิถุนายน 2560
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 8–10 สิงหาคม 2560

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

  1. สัมภาษณ์ด้วยการบันทึกเสียงพร้อมให้ตอบแบบสอบถาม / ถ่ายภาพประกอบ
  2. ทำแผนที่พิกัดจุด สถานที่ทางวัฒนธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ได้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเกาะพะลวย เพื่อการพัฒนาและการสร้างเสริมการท่องเที่ยว