โครงการการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย โดยในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ตามศักยภาพของหน่วยงานและสร้าความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นประเด็นหลักในการพัฒนานั้น
เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ สำนักวิทยบริการและเทคโลยีและสารสนเทศ โดยศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย สร้างกระแสนิยม ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน “โครงการ การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network” เพื่อสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ดอนสัก-เกาะพะลวยให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

.

.

แนวทางการดำเนินงานโครงการ

  1. สำรวจความต้องการ
  2. สำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูล
  3. ดำเนินการจัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์
  4. สรุปผลการดำเนินงาน
  5. ติดตามผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

สถานที่ท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

.

.

ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์ เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ดอนสัก-พะลวย

Connect now!

Computer Centre and Information, Suratthani Rajabhat University

webmaster@sru.ac.th

Mail Contact

077-913333 ต่อ 5100

Tele Contact

fbl.me/traveldonsak

social