โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network

Home » บริการวิชาการ » โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย กิจกรรม การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก-เกาะพะลวย ด้วย Social Network

โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว ดอนสัก – เกาะพะลวย กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพลวย ด้วย Social Network มีการลงพื้นที่ชุมชนเกาะพะลวย บ้านเขากลอย      หาดนางกำ  ปากคลองดอนสัก  เกะแรต และเกาะนกเภา เพื่อเก็บข้อมูล ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนดอนสัก-เกาะพะลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ ด้วย Social Network จำนวน 2 ช่องทาง  ประกอบด้วย

1) เว็บไซต์ http://donsak.sru.ac.th/

2) เพจ https://www.facebook.com/traveldonsak/

ผลการดำเนินงาน

ด้านความพึงพอใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ด้วย Social Network  จำนวน 2 ช่องทางประกอบด้วย เว็บไซต์ http://donsak.sru.ac.th/ และเพจ https://www.facebook.com/traveldonsak/  โดยช่องทางดังกล่าว

  • มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ http://donsak.sru.ac.th/ จำนวน  174  คน (ข้อมูลระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2560)
  • มีผู้เข้าชมเพจ https://www.facebook.com/traveldonsak/ จำนวน  8,468  คน

ด้านการนำไปใช้ประโยชน์

ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ด้วย Social Network  ทำให้แหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

ปัญหา/อุปสรรค

  1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลมีอุปสรรคเรื่องสภาพอากาศ ในช่วงกำหนดการลงพื้นที่เกิดฝนตกหนักทำให้มีความจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการลงพื้นที่ออกไป
  2. การลงพื้นที่เกาะพะลวยเป็นช่วงเวลาหลังจากเกิดคลื่นลมแรง ส่งผลให้ขยะจากชายฝั่งพัดเข้าฝั่งที่หาดเกาะพะลวย ทำให้ภาพที่ได้ไม่สวยงามเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

  1. การจัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวดอนสัก – เกาะพะลวย ด้วย Social Network เป็นการสร้างการรับรู้ การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ดอนสัก-เกาะพะลวยให้สามารถ เข้าถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ซึ่งทั้งนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทย จึงไม่สามารถตอบสนองได้ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จึงมีแผนการจัดทำเว็บไซต์ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ 2561
  2. ปัจจุบัน เว็บไซต์ http://donsak.sru.ac.th/ มีข้อมูลสมบูรณ์ประมาณ ร้อยละ 85 โดยข้อมูลส่วนที่ขาดคือส่วนของข้อมูลการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยที่ดำเนินการ ซึ่งต้องรอข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานคาดว่าจะได้ข้อมูลครบภายหลักไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560