โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Home » บริการวิชาการ » โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนและประชาชนทั่วไป ณ โรงเรียนบ้านเกาะพะลวย วันที่ 27 เมษายน 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ความเป็นมาของโครงการ

 • การทำประชาคม
 • การนำเสนอแผนโครงการแก่ชาวบ้าน
 • ปรับโครงการให้ตรงความต้องการของชาวบ้าน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
 • เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 

 

ขั้นการดำเนินโครงการ

ประสิทธิผลของโครงการ

 • ผลผลิต (Output)   ที่ได้จากการดำเนินโครงการ :  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 • ผลลัพธ์  (Outcome)  ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 49 คน
 • มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 • ผลกระทบ (Impact)  ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลหรือช่วยเหลือบุคคลที่พบเห็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตได้

ผลการดำเนินงานโครงการ

 • นักเรียนและชาวบ้านมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลในการดูแลตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้น
 • มีการดำเนินงานการตั้งศูนย์กู้ภัยทางน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ เกาะพะลวย โดยจะจัดฝึกอบรมในเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยทีมการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กลไกการเรียนรู้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ

 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้การการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีความกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
 • ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนจากประสบการณ์ที่พบมาในอดีตแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากขาดความรู้ และทักษะ

ผลกระทบจากโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเป็นเกาะต้องใช้ระยะเวลาการเดินทาง รวมถึงการขนย้ายอุปกรณ์

ข้อเสนอแนะ

 • การจัดฝึกอบรม และจัดตั้งศูนย์กู้ภัยทางน้ำบนพื้นที่เกาะพะลวย
 • การประสานงานกับทางโรงพยาบาลเกาะเต่า
 • การติดตามการดำเนินงานโครงการบนพื้นที่เกาะพะลวย