โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 22 – 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Home » บริการวิชาการ » โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 22 – 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวเกาะพะลวย ระหว่างวันที่ 22 – 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยพัฒนาเกาะพะลวย ให้กลายเป็นเกาะพลังงานสะอาดได้อย่างยั่งยืน โดยนำตัวแทนจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเดินทางไปยังเกาะพะลวย เพื่อสำรวจเส้นทางสำหรับจัดทำคู่มือท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับเกาะพะลวย พร้อมกับจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ คณะและหน่วยงานต่าง ๆ จะดำเนินการพัฒนาเกาะพะลวยตามศาสตร์ของตน

ดังนั้นหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเกาะพะลวย โดยการให้ความรู้ด้านบรรณารักษ์ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หมวดหมู่ดิ้วอี้ การจัดชั้นหนังสืออย่างถูกต้อง การจัดมุมต่างๆ ของห้องสมุด และการดูแลรักษาหนังสือภายในห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือสำหรับให้บริการประมาณ 1,620 ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรในท้องถิ่น ได้รับความรู้จากการเข้าฝึกอบรม
 2. เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการท่องเที่ยว สำหรับชุมชนเกาะพะลวย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองได้

แนวทางการดำเนินโครงการ

 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมหนังสือ การทำรายการและวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ การจัดชั้นหนังสือ และการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ
 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับครูบรรณารักษ์ และบุคลากรในท้องถิ่น
 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับครูบรรณารักษ์ และบุคลากรในท้องถิ่น
 4. สรุปผลการดำเนินโครงการและติดตามผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูบรรณารักษ์ และบุคลากรในท้องถิ่น ได้รับความรู้จากการเข้าฝึกอบรม
 2. มีห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านการท่องเที่ยว สำหรับชุมชนเกาะพะลวย
 3. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตนเองได้

วิธีการดำเนินโครงการ

 1. สำรวจห้องสมุด
 2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการดำเนินโครงการ
 3. ทำความสะอาดห้องสมุด
 4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 5. ปฏิบัติการแยกหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอี้
 6. ติดแถบสีแยกหมวดหมู่และนำหนังสือขึ้นชั้น
 7. จัดทำป้าย บอร์ด มุมความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 8. การติดตามการใช้ห้องสมุดโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย