โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Home » บริการวิชาการ » โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักการและเหตุผล

เกาะพะลวยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอดอนสักประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเกาะสมุยประมาณ 20 กิโลเมตรเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าที่ล้อมรอบด้วยทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำประมงโดยใช้เรือหางยาว แต่ปัจจุบันประสบปัญหาทรัพยากรทางการประมงเลื่อมโทรมจากการประมงพาณิชย์ อีกทั้งยังมีลมมรสุมประจำถิ่น ทำให้ฝนตกชุก คลื่นพายุรุนแรง ทำให้บางช่วงชาวบ้านไม่สามารถออกเรือทำประมงได้ ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ และสุดท้ายมีรายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ปัจจุบันพบว่า ชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้มีการทำสวนยางพารา และทำสวนประสม ปลูกผักเพื่อเลี้ยงชีพควบคู่ไปกับการทำประมง แต่ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพเสริมได้เนื่องจากขาดพื้นที่ในการทำมาหากิน ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารภายในครัวเรือน และถ้ามีไข่ไก่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือสามารถขายเพื่อเป็นรายได้เสริมได้

 

วิธีการดำเนินการ

  1. ระดมความคิดเห็นกับชาวบ้าน
  2. ครั้งที่ 1 สำรวจพื้นทีสร้างโรงเรือน วันที่ 26-28 เมษายน 2560
  3. มอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1 และอุปกรณ์ประดิษฐ์สำหรับให้น้ำไก่
  4. ขั้นดำเนินการ: เตรียมรังฟัก
  5. ครั้งที่ 2 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ สร้างโรงเรือน วันที่ 12-14 กค 60
  6. ครั้งที่ 3 ตกแต่ง ทาสี และอบรมให้ความรู้ วันที่ 14-16 สิงหาคม 2560
  7. บรรยายเรื่อง วัตถุดิบอาหารเลี้ยงไก่ไข่
  8. พูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน