โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยประติมากรรมนกเงือก ณ บ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Home » บริการวิชาการ » โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยประติมากรรมนกเงือก ณ บ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ด้วยประติมากรรมนกเงือก ณ บ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักการและเหตุผล

เอกลักษ์เชิงภาพที่แสดงถึงตัวตนของเกาะพะลวย เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยว สัญศาสตร์(semiotics) เป็นวิธีการนึงที่เสริมสร้างความเด่นชัด แตกต่าง และเพิ่มหลักเขตของความชัดเจนยิ่งขึ้นในนามความเป็นเกาะพะลวย ที่แสดงออกเป็น สัญลักษณ์ทางประติมากรรม เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เชิงรูปธรรมในลักษณะของการจดจำเชิงภาพ แทนค่าสัญลักษณ์ของความเป็นเกาะที่มีนัยยะสำคัญของวิถีการอยู่ร่วมและพึงพิงกัน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยใช้สัญลักษณ์ของนกเงือกที่อาศัยอยู่ในป่าบนพื้นที่เกาะพะลวย

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อพัฒนำเสริมสร้างศักยภาพเชิงท่องเที่ยวในลักษณะของจุดเด่นเชิงภาพ การสร้างประติมากรรมนกเงือก เป็นดั่งเช่นสัญลักษณ์ของเกาะพะลวย สื่อความหมายในการท่องเที่ยวสถานที่แห่งนี้

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพการจดจำหมายทางสายตาหลักเขตเชิงวัตถุ (landmark) ประติมากรรมนกเงือก เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะพะลวย

3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ธรรมชาติให้แก่ชุนชนในเกาะและนักท่องเที่ยว ชาวบ้านทั่วไปเห็นความสำคัญของนกเงือก อันเป็นจุดขายและสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวในเกาะพะลวย

 

วิธีการดำเนินการ

 1. ลงสำรวจพื้นที่ออกแบบร่วมกับชุมชนประมวลผล ชิ้นงาน กำหนด วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ติดตั้งที่อ่าวสอง เกาะพะลวย สร้างต้นแบบผลงานประติมากรรม
 2. ปั้นดินขยายตามแบบร่างขยายตามสัดส่วนต้นแบบ
 3. หล่อแม่พิมพ์ประติมากรรมนกเงือก
 4. หล่อแม่พิมพ์เป็นผลงานไฟเบอร์กลาส
 5. ขั้นตอนการขัดแต่งและทาสีรองพื้นตัวนกเงือกโดยนักศึกษาศิลปศึกษา
 6. การสร้างโครงเหล็กฐานประติมากรรม
 7. การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งฐานและตัวประติมากรรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีไปยังบ้านเกาะพะลวย หมู่ที่ 6 ของตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 8. การออกแบบยกระดับฐานรองรับประติมากรรม เพื่อแก้ปัญหาเรื่องทัศนวิสัยในการมอง เนื่องจากมีก้อนหินขนาดใหญ่บังด้านหน้า โดยการสร้างพื้นยกระดับโดยการก่อปูนเป็นฐานสูง 40 เซนติเมตร ยาว 400  เซนติเมตร กว้าง 250 เซนติเมตร
 9. เมื่อฐานยกระดับสร้างขึ้นรูปจนปูนเซ็ตตัวจึงเริ่มสร้างฐานประติมากรรม โดยการพอกปูนตามโครงเหล็กที่นำมา
 10. เมื่อปูนฐานประติมากรรมเซ็ตตัวดีแล้วจึงทำการติดตั้งตัวประติมากรรม พร้อมปัดสีทองบนตัวประติมากรรมนกเงือก และทาสีเคลือบหลังคาบนฐานประติมากรรม และฉาบเรียบขั้นสุดท้ายที่ฐานยกระดับ
 11. ผลงานที่สมบูรณ์