โครงการบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนหาดนางกำ

Home » บริการวิชาการ » โครงการบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนหาดนางกำ

โครงการบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้บริการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนหาดนางกำ

กลุ่มเป้าหมาย

  • ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มพนักงานขับเรือนำเที่ยว ผู้ให้บริการโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 35 คน

พื้นที่

  • ชุมชนหาดนางกำ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมโครงการ

  • ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 35 คน ผู้หญิง 17 คน ผู้ชาย 8 คน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 25 คน ช่วงอายุ <30 ปี 12 คน, 30-39 ปี 3 คน, 40-49 ปี 2 คน, 50-59 ปี 3 คน, >60 ปี 5 คน อาชีพขับเรือนำที่ยว 6 คน ผู้ประกอบการร้านอาหาร 5 คน แม่บ้าน 3 คน ชาวสวน 3 คน ค้าขาย 4 คน อื่นๆ 4 คน

 

เนื้อหา

ความรู้ความเข้าใจ

(ก่อนการอบรม)

ความรู้ความเข้าใจ

(หลังการอบรม)

·    การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ

·    การแนะนำตนเองและผู้อื่น

·    การถาม-ตอบเกี่ยวกับอาชีพ

·    การถามตอบเกี่ยวกับทิศทาง สถานที่

·    การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมในภาพรวมอยู่ที่ระดับน้อย (Mean = 2.74) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (Mean = 4.51)

 

วิทยากร

ความพึงพอใจ

·         การถ่ายทอดความรู้

·         บุคลิกภาพ

·         การรับฟังและตอบข้อสงสัยของผู้เข้าอบรม

·         ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

·         เนื้อหาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจในวิทยากรในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (Mean = 4.76)

 

การจัดการ/ สถานที่/ เวลา

ความพึงพอใจ

·         การประสานงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่

·         ความเหมาะสมของสถานที่อบรม

·         เวลาที่ใช้ในการอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (Mean = 4.82)

 

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. อยากให้มีเวลาในการอบรมมากกว่านี้
  2. ต้องการฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
  3. อยากให้มีคู่มือสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
  4. ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
  5. จัดทำคู่มือสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ฉบับภาษาอังกฤษ
  6. ติดตามการใช้งานคู่มือสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดดำเนินโครงการในอนาคต