หอสมุดกลางบริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ.เกาะสมุย

Home » บริการวิชาการ » หอสมุดกลางบริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ.เกาะสมุย

หอสมุดกลางบริการวิชาการ จัดห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ.เกาะสมุย

หอสมุดกลาง ร่วมกับกองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก-เกาะพลวย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยบุคลากรหอสมุดกลางลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้านในด้านการดำเนินงานห้องสมุด การจัดกิจกรรม อีกทั้งยังช่วยกันพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชนต่อไป