ศูนย์ภาษาจัดบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

Home » บริการวิชาการ » ศูนย์ภาษาจัดบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

ศูนย์ภาษาจัดบริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่จัดโครงการ”บริการวิชาการด้านภาษาให้กับผู้นำชุมชนท่องเที่ยว” เพื่อจัดอบรมให้กับกลุ่มคนขับเรือนำเที่ยวและผู้ให้บริการโฮมสเตย์ ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน 2 กลุ่ม รวม 35 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หาดนางกำ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับชาวบ้านในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว ให้ใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การให้บริการ ต้อนรับ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้

การอบรมเน้นฝึกให้ผู้เข้าอบรมสนทนาโต้ตอบ ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกฟังสำนวนจากเจ้าของภาษา เน้นเรียนแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง โดยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์จินตนันท์ เฉียบแหลม และ Mr. Benjamin Rhoads ทั้งนี้ กิจกรรม ดังกล่าวจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น